OUTCOME


1) Min Chen, Yang Xu, Rongchen Huang, Yubin Huang, Shuchao Ge, Bing Hu*. N-Cadherin is involved in neuronal activity-dependent regulation of myelinating capacity of zebrafish individual oligodendrocytes in vivo. Mol Neurobiol (2017) 54: 6917–6930.
2) Yang Xu#, Min Chen#, Bingbing Hu, Rongchen Huang, Bing Hu*. In vivo imaging of mitochondrial transport in single-axon regeneration of zebrafish Mauthner cells. frontiers in Cellular Neuroscience (2017)11: 4.
3) Rongchen Huang#, Min Chen#, Leiqing Yang, Mahendra Wagle, Su Guo, Bing Hu*. MicroRNA-133b negatively regulates zebrafish single Mauthner-cell axon regeneration through targeting tppp3 in vivo. frontiers in Molecular Neuroscience (2017) 10: 375.
4) Dalong Ren, Cheng Ji, XiaoBo Wang, Bing Hu*, Endogenous melatonin promotes rhythmic recruitment of neutrophils toward an injury in zebrafish. Scientific reports (2017) 7(1): 1-10.
5) Bingbing Hu, Min Chen, Rongchen Huang, Yubin Huang, Yang Xu, Wu Yin, Lei Li, Bing Hu*. In vivo imaging of Mauthner axon regeneration, remyelination and synapses re-establishment after laser axotomy in zebrafish larvae. Experimental Neurology (2018) 300: 67-73.
6) Ke Nie, Kun Wang, Dengfeng Huang, Wu Yin, Dalong Ren*, Bing Hu*, Effects of circadian clock protein Per1b on zebrafish visual functions. Chronobiology international (2018) 35(2): 160-168.
7) Leiqing Yang, Min Chen, Junlong Zhang, Dalong Ren, Bing Hu*. Hypoxia delays oligodendrocyte progenitor cell migration and myelin formation by suppressing bmp2b signaling in larval zebrafish. frontiers in Cellular Neuroscience (2018) 12: 348;
8) Dalong Ren, Xiaobo Wang, Bing Hu*, Circadian gene period1b regulates proinflammatory cytokine expression through NF–κB signalling in zebrafish. Fish & shellfish immunology (2018) 80: 528-533.
9) Dalong Ren, Jun-long Zhang, Leiqing Yang, Xiaobo Wang, Dengfeng Huang, Chen Tian, Bing Hu*, Circadian genes period1b and period 2 differentially regulate inflammatory responses in zebrafish. Fish & shellfish immunology (2018) 77: 139-146.
10) Dengfeng Huang, Mingyong Wang, Wu Yin, Yu-qian M, Tian Xue, Dalong Ren*, Bing Hu*, Zebrafish Lacking Circadian Gene per2 Exhibit Visual Function Deficiency. Frontiers in Behavioral Neuroscience (2018)12: 53.
11) Yanjie Fan#, Wu Yin#, Bing Hu#, Antonie D. Kline#, Victor Wei Zhang#, Desheng Liang#, Yu Sun, Lili Wang, Sha Tang, Zoe Powis, Lei Li, Huifang Yan, Zhen Shi, Xiaoping Yang, Yinyin Chen, Jingmin Wang, Yuwu Jiang, Hu Tan, Xuefan Gu, Lingqian Wu*, Yongguo Yu*, De Novo Mutations of CCNK Cause a Syndromic Neurodevelopmental Disorder with Distinctive Facial Dysmorphism. The American Journal of Human Genetics (2018) 103(3): 448-455.
12) Min Chen, RongChen Huang, LeiQing Yang, DaLong Ren, Bing Hu*. In vivo imaging of evoked calcium responses indicates the intrinsic axonal regenerative capacity of zebrafish. the FASEB journal(2019)33(6): 7721-7733.
13) Fei Wang#, Dalong Ren#, Xiaolin Liang#, Shengwei Ke, Bowen Zhang, Bing Hu*, Xiaoyuan Song* and Xiangting Wang*, A long noncoding RNA cluster-based genomic locus maintains proper development and visual function. Nucleic Acids Research, 2019, 47(12): 6315–6329. 14) Shuchao Ge, Jingchen Li, Dengfeng Huang, Yuan Cai, Jun Fang, Hongyuan Jiang*, Bing Hu*, Strong static magnetic field delayed the early development of zebrafish. Open Biol. 9: 190137.
15) Zhanling Ding, Hongbin Sun, Shuchao Ge, Yuan Cai, Yue Yuan, Zijuan Hai, Tongxiang Tao, Jinming Hu*, Bing Hu*, Junfeng Wang*, Gaolin Liang*, Furin-Controlled Fe3O4 Nanoparticle Aggregation and 19F Signal “Turn-On” for Precise MR Imaging of Tumors. Adv. Funct. Mater. 2019, 29(43), 1903860.